آرزو نیک‌نژاد جلالی (مدرس)

تصویر آرزو نیک‌نژاد جلالی

مدرس در دانشکدهٔ علوم پزشکی

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد پرستاری
متولد: ۱۳۶۸
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی پرستاری
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۲۷۶ (۰۵۱)
رایانامه: nikna1368@gmail.com

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۹۲.
کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران، ۱۳۹۰.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های خانم آرزو نیک‌نژاد جلالی در نیمسال اول ۹۸-۱۳۹۷
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهپرستاری بیماریهای کودکانپرستاری بیماریهای کودکان
.:: هفته فرد ::.
یکشنبهبیماری‌های شایع نوزادان و کودکان و راه‌های پیشگیریپرستاری کودک سالم
.:: هفته فرد ::.
جمعیت و تنظیم خانواده
دوشنبهپرستاری کودک سالمپرستاری کودک سالمپرستاری کودک سالم
.:: هفته زوج ::.
سه‌شنبهپرستاری بیماریهای کودکانپرستاری بیماریهای کودکان
.:: هفته فرد ::.
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه