دکتر امیرحسین الهامی‌راد

تصویر دکتر امیرحسین الهامی‌راد

دکتر امیرحسین الهامی‌راد از سال ۱۳۷۹ تاکنون به مدت هجده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «دانشیار» و با پایهٔ ۱۹ در گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، در دانشکدهٔ کشاورزی و دامپزشکی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۸۷ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی از دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران فارغ‌التحصیل شده است.

دانشیار در دانشکدهٔ کشاورزی و دامپزشکی

دانش‌آموخته‌ی دکتری مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی
پایه: ۱۹
متولد: ۱۳۵۳
سابقهٔ تدریس: ۱۸ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع غذایی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۰۵ (۰۵۱)
رایانامه: ah_elhami [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران، ۱۳۸۷.
کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۷۸.
کارشناسی علوم وصنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار، سبزوار، ایران، ۱۳۷۵.
عنوان رسالهٔ دکتری: استفاده از ترکیبات فنلی طبیعی، جهت پایدارسازی فراکسیون مایع تالوی گوسفندی و ارزیابی خصوصیات سینرژیستی آنها با فسفولیپیدها.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: شناسایی آلودگیهای قارچی رب گوجه فرنگی فله و بهینه سازی شرایط نگهداری آن در سردخانه.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر امیرحسین الهامی‌راد در نیمسال دوم ۹۸-۱۳۹۷
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبهامولسیون های غذایی روش تحقیق، مقاله و رساله‌نویسی پیشرفتهاستخراج و خالص سازی پیشرفتهافزودنی های مواد غذایی
پنجشنبهزبان تخصصی پیشرفتهبرهمکنش ها در مواد غذایی
جمعه