دکتر سیدعلی‌اکبر شریعتی‌فر

تصویر دکتر سیدعلی‌اکبر شریعتی‌فر

استادیار در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی دکتری زبان وادبیات فارسی
پایه: ۱۷
متولد: ۱۳۴۵
سابقهٔ تدریس: ۱۹ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی زبان وادبیات فارسی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۹۹ (۰۵۱)
رایانامه: ali_far1345@yahoo.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی زبان وادبیات فارسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران، ۱۳۹۵.
کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران، ۱۳۷۳.
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار، سبزوار، ایران، ۱۳۷۱.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: بررسی زندگی و آثار و تصحیح و شرح مثنوی بی‌سرنامه‌ی عطّار نیشابوری.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر سیدعلی‌اکبر شریعتی‌فر در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبهفارسی پیش‌دانشگاهی
دوشنبه
سه‌شنبهدستور زبان فارسی (۲)فارسی
.:: هفته فرد ::.
فارسی
چهارشنبهتاریخ ادبیات و سبک شناسی
.:: هفته فرد ::.
تاریخ ادبیات و سبک شناسی
.:: هفته فرد ::.
روش تحقیق، مقاله و رساله‌نویسی پیشرفته
.:: هفته فرد ::.
نثر فارسی (۱) تاریخ بیهقینقد و نظریه ادبیات کودک
پنجشنبهمتون نظم
.:: هفته فرد ::.
متون نظم
.:: هفته فرد ::.
روش تحقیق، مقاله و رساله‌نویسی پیشرفته
.:: هفته فرد ::.
صناعات ادبی (کلیات مسایل ادبی )
.:: هفته فرد ::.
صناعات ادبی (کلیات مسایل ادبی )
.:: هفته فرد ::.
جمعه