مهندس علی‌اکبر نقابی

تصویر مهندس علی‌اکبر نقابی

مربی در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
پایه: ۸
متولد: ۱۳۵۶
سابقهٔ تدریس: ۱۴ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۰۶ (۰۵۱)
رایانامه: aa_neghabi@yahoo.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران، ۱۳۸۴.
کارشناسی مهندسی کامپیوتر- نرم افزار، دانشگاه صنعتی سجاد مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۸۰.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: الگوریتم مکان یابی گره ها در شبکه های WDM.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای مهندس علی‌اکبر نقابی در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبهنظریه زبان ها و ماشین هااصول طراحی کامپایلر
.:: هفته زوج ::.
نظریه زبان ها و ماشین ها
.:: هفته فرد ::.
اصول طراحی کامپایلر
سه‌شنبه
چهارشنبهپایگاه داده پیشرفته
.:: هفته زوج ::.
پایگاه داده پیشرفته
.:: هفته زوج ::.
پایگاه داده پیشرفته
.:: هفته زوج ::.
پنجشنبهرایانش ابری
.:: هفته زوج ::.
رایانش ابری
.:: هفته زوج ::.
پردازش موازی
.:: هفته زوج ::.
پردازش موازی
.:: هفته زوج ::.
پردازش موازی
.:: هفته زوج ::.
جمعه