مهندس علی‌اکبر نقابی

تصویر مهندس علی‌اکبر نقابی

مهندس علی‌اکبر نقابی از سال ۱۳۸۲ تاکنون به مدت شانزده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۸ در گروه مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات، در دانشکدهٔ فنی و مهندسی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۸۴ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ مهندسی کامپیوتر- نرم افزار از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک فارغ‌التحصیل شده است.

مربی در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
پایه: ۸
متولد: ۱۳۵۶
سابقهٔ تدریس: ۱۶ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۰۶ (۰۵۱)
رایانامه: aa_neghabi@yahoo.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران، ۱۳۸۴.
کارشناسی مهندسی کامپیوتر- نرم افزار، دانشگاه صنعتی سجاد مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۸۰.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: الگوریتم مکان یابی گره ها در شبکه های WDM.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای مهندس علی‌اکبر نقابی در نیمسال اول ۹۹-۱۳۹۸
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهپردازش موازی
.:: هفته فرد ::.
سیستم های توزیع شده و رایانش ابری
.:: هفته فرد ::.
سیستم های توزیع شده و رایانش ابری
.:: هفته فرد ::.
سیستم های توزیع شده و رایانش ابری
.:: هفته فرد ::.
سیستم های توزیع شده و رایانش ابری
.:: هفته فرد ::.
سیستم های توزیع شده و رایانش ابری
.:: هفته فرد ::.
یکشنبه
دوشنبهنظریه زبانها و ماشین‌ها
سه‌شنبهنظریه زبانها و ماشین‌ها
.:: هفته زوج ::.
چهارشنبهسیستم های توزیع شده و رایانش ابری
.:: هفته زوج ::.
سیستم های توزیع شده و رایانش ابری
.:: هفته زوج ::.
مباحث ویژه در نرم افزار ۱
.:: هفته زوج ::.
مباحث ویژه در نرم افزار ۱
.:: هفته زوج ::.
مباحث ویژه در نرم افزار ۱
.:: هفته زوج ::.
پنجشنبهپردازش موازی
.:: هفته زوج ::.
پردازش موازی
.:: هفته زوج ::.
مدل سازی اطلاعات در سازمان
جمعه