مهندس علی پاکیزه‌مقدم

تصویر مهندس علی پاکیزه‌مقدم

مهندس علی پاکیزه‌مقدم از سال ۱۳۸۰ تاکنون به مدت نوزده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۱۱ در گروه مهندسی برق، در دانشکدهٔ فنی و مهندسی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۷۹ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ مهندسی برق- الکترونیک از دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد فارغ‌التحصیل شده است.

مربی در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

دانشجوی دکتری مهندسی برق
پایه: ۱۱
متولد: ۱۳۵۴
سابقهٔ تدریس: ۱۹ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی برق
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۴۳ (۰۵۱)
رایانامه: apm [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی برق، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق- الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، نجف آباد، ایران، ۱۳۷۹.
کارشناسی مهندسی برق - مخابرات گرایش مخابرات سیستم، دانشگاه حکیم سبزواری، تبریز، ایران، ۱۳۷۶.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: ارایه یک لینک dc شبه رزونانسی سری جدید در اینورتر های منبع جریان.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای مهندس علی پاکیزه‌مقدم در نیمسال اول ۰۰-۱۳۹۹
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهپدیده های بیوالکتریکی
.:: هفته فرد ::.
تجهیزات عمومی بیمارستانی و کلینیک های پزشکی
یکشنبهحفاظت ،ایمنی و استانداردهای عمومی آزمایشگاهی و بیمارستانی
دوشنبهتجهیزات عمومی بیمارستانی و کلینیک های پزشکی
.:: هفته فرد ::.
حفاظت ،ایمنی و استانداردهای عمومی آزمایشگاهی و بیمارستانی
.:: هفته زوج ::.
پدیده های بیوالکتریکی
سه‌شنبهحفاظت سیستمهای قدرتتاسیسات الکتریکی و پروژهتاسیسات الکتریکی و پروژه
.:: هفته فرد ::.
چهارشنبهتجهیزات عمومی بیمارستانی و کلینیک های پزشکی
.:: عملی ::.
تجهیزات عمومی بیمارستانی و کلینیک های پزشکی
.:: عملی ::.
پنجشنبهداده کاوی و انبار داده ها
جمعه