علی کریمی

تصویر علی کریمی

علی کریمی از سال ۱۳۷۵ تاکنون به مدت ۲۲ سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۱۷ در گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۷۳ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ روانشناسی تربیتی از دانشگاه خوارزمی تهران فارغ‌التحصیل شده است. هم‌چنین وی مدیر گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی است.

مربی در دانشکدهٔ علوم انسانی

مدیر گروه

دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی
پایه: ۱۷
متولد: ۱۳۴۵
سابقهٔ تدریس: ۲۲ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی علوم تربیتی و روان‌شناسی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۷۴ (۰۵۱)
رایانامه: ali.karimi [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته روانشناسی تربیتی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران، ۱۳۷۳.
کارشناسی علوم تربیتی - آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۷۰.
عنوان رسالهٔ دکتری: اثر اموزش مهارت های مثبت اندیشی برکاهش افسردگی واضطراب در دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی واحد سبزوار.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای علی کریمی در نیمسال دوم ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰
شنبهروانشناسی تربیتی
یکشنبهروش‌های آماری در علوم تربیتیروش‌های آماری در علوم تربیتی
دوشنبهروانشناسی تربیتی
سه‌شنبهروانشناسی تربیتیروانشناسی یادگیری
چهارشنبهنظریه های یادگیری کاربردیآمار پیشرفته
پنجشنبه
جمعه