علی کریمی

تصویر علی کریمی

علی کریمی از سال ۱۳۷۵ تاکنون به مدت ۲۲ سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۱۷ در گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۷۳ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ روانشناسی تربیتی از دانشگاه خوارزمی تهران فارغ‌التحصیل شده است. هم‌چنین وی مدیر گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی است.

مربی در دانشکدهٔ علوم انسانی

مدیر گروه

دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی
پایه: ۱۷
متولد: ۱۳۴۵
سابقهٔ تدریس: ۲۲ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی علوم تربیتی و روان‌شناسی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۷۴ (۰۵۱)
رایانامه: ali.karimi [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته روانشناسی تربیتی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران، ۱۳۷۳.
کارشناسی علوم تربیتی - آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۷۰.
عنوان رسالهٔ دکتری: اثر اموزش مهارت های مثبت اندیشی برکاهش افسردگی واضطراب در دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی واحد سبزوار.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای علی کریمی در نیمسال اول ۹۸-۱۳۹۷
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبهروانشناسی یادگیری
دوشنبهروش‌های آماری در علوم تربیتی
سه‌شنبهروانشناسی یادگیری
چهارشنبهروش تحقیق پیشرفتهروشهای تحقیق در مدیریت آموزشیروشهای تحقیق در مدیریت آموزشی
.:: عملی ::.
پنجشنبه
جمعه