احمد حسینی

تصویر احمد حسینی

مربی در دانشکدهٔ علوم انسانی

مدیر گروه

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
پایه: ۳
متولد: ۱۳۵۹
سابقهٔ تدریس: ۸ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی حقوق
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۸۷ (۰۵۱)
رایانامه: a.hosseini [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور، نیشابور، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته حقوق خصوصی ، دانشگاه قم، قم، ایران، ۱۳۸۷.
کارشناسی حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه بوعلی‌سینا همدان، همدان، ایران، ۱۳۸۲.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: آثار و احکام قراردادهای ورزشی.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای احمد حسینی در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبهکارآموزی قضایی (عملی )
.:: هفته زوج ::.
کارتحقیقی (۲)
.:: عملی - هفته فرد ::.
دوشنبهکارتحقیقی (۲)
.:: عملی - هفته زوج ::.
کارآموزی قضایی (عملی )
.:: هفته فرد ::.
سه‌شنبهکارتحقیقی (۲)
.:: عملی - هفته زوج ::.
کارتحقیقی (۲)
.:: عملی - هفته فرد ::.
آئین دادرسی مدنی ۳
چهارشنبهکارورزی
.:: عملی ::.
پنجشنبه
جمعه