مهندس ابوالقاسم عبداله‌زاده

تصویر مهندس ابوالقاسم عبداله‌زاده

مهندس ابوالقاسم عبداله‌زاده از سال ۱۳۷۹ تاکنون به مدت بیست سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۱۱ در گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، در دانشکدهٔ کشاورزی و دامپزشکی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۷۸ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ علوم و صنایع غذایی از دانشگاه صنعتی اصفهان فارغ‌التحصیل شده است.

مربی در دانشکدهٔ کشاورزی و دامپزشکی

دانشجوی دکتری علوم و صنایع غذایی
پایه: ۱۱
متولد: ۱۳۵۲
سابقهٔ تدریس: ۲۰ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع غذایی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۰۵ (۰۵۱)
رایانامه: a.abdollahzadeh [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور، نیشابور، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و صنایع غذایی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران، ۱۳۷۸.
کارشناسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، سبزوار، ایران، ۱۳۷۵.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای مهندس ابوالقاسم عبداله‌زاده در نیمسال اول ۰۰-۱۳۹۹
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهمیکروبیولوژی (باکتری، ویروس، قارج و انگل)
یکشنبه
دوشنبهصنایع غلاتمیکروبیولوژی (باکتری، ویروس، قارج و انگل)
.:: هفته زوج ::.
سه‌شنبهبهداشت و کیفیت آب آشامیدنیاصول تغذیهاصول تهیه و آماده سازی نمونه های موادغذایی
چهارشنبهبهداشت و ایمنی مراکز تولید و فرآوری و عرضه مواد غذایی
.:: هفته زوج ::.
آلودگی محیطی مواد غذایی
پنجشنبه
جمعه