مهندس عبدالرضا میرچولی برازق

تصویر مهندس عبدالرضا میرچولی برازق

مهندس عبدالرضا میرچولی برازق از سال ۱۳۷۵ تاکنون به مدت ۲۲ سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۱۵ در گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، در دانشکدهٔ کشاورزی و دامپزشکی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۷۵ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ علوم و صنایع غذایی از دانشگاه فردوسی مشهد فارغ‌التحصیل شده است.

مربی در دانشکدهٔ کشاورزی و دامپزشکی

دانشجوی دکتری علوم و صنایع غذایی
پایه: ۱۵
متولد: ۱۳۴۶
سابقهٔ تدریس: ۲۲ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع غذایی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۰۵ (۰۵۱)
رایانامه: smirchouli@yahoo.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۷۵.
کارشناسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۷۰.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: بررسی تاثیر روشهای مختلف نمک زنی بر راندمان و خواص ارگانولپتیک پنیر سفید ایرانی.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای مهندس عبدالرضا میرچولی برازق در نیمسال دوم ۹۸-۱۳۹۷
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبهاصول روش های دستگاهی
چهارشنبهزیست فناوری پروتئین
پنجشنبهاثرفرآیندها برمیکروارگانسیم ها و آنزیمها
جمعه