سید مهدی رضوی (مدرس)

تصویر سید مهدی رضوی

مدرس در دانشکدهٔ علوم پزشکی

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای
متولد: ۱۳۵۷
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی بهداشت حرفه‌ای
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۲۷۵ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی، ساری، ایران، ۱۳۹۷.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای سید مهدی رضوی در نیمسال اول ۰۰-۱۳۹۹
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبهتجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا
.:: عملی ::.
تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه