زهرا پرهیزکار (مدرس)

تصویر زهرا پرهیزکار

مدرس در دانشکدهٔ علوم پزشکی

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت
متولد: ۱۳۵۲
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی بهداشت عمومی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۲۷۵ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی، سبزوار، ایران، ۱۳۹۵.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های خانم زهرا پرهیزکار در نیمسال دوم ۹۹-۱۳۹۸
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
شنبه
یکشنبهاصول وکلیات خدمات و بهداشتی
.:: هفته زوج ::.
اپیدمیولوژی بیماری شایع در ایران
دوشنبهبهداشت دهان و دندان
.:: هفته فرد ::.
مصون‌سازی فعال وانفعالی
.:: هفته زوج ::.
سه‌شنبه
چهارشنبهبهداشت دهان و دندان
.:: عملی - هفته زوج ::.
بهداشت دهان و دندان
.:: عملی - هفته فرد ::.
بهداشت دهان و دندان
.:: عملی - هفته زوج ::.
بهداشت دهان و دندان
.:: عملی - هفته فرد ::.
پنجشنبه
جمعه