زهرا پرهیزکار (مدرس)

تصویر زهرا پرهیزکار

مدرس در دانشکدهٔ علوم پزشکی

دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت
متولد: ۱۳۵۲
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی بهداشت عمومی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۲۷۵ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی، سبزوار، ایران.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های خانم زهرا پرهیزکار در نیمسال اول ۹۹-۱۳۹۸
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهبهداشت دانش‌آموزان و مدارسآموزش بهداشت وارتباطاتآموزش بهداشت وارتباطات
یکشنبهجمعیت و تنظیم خانواده
دوشنبهاصول وکلیات خدمات بهداشتی
اصول وکلیات خدمات و بهداشتی
بهداشت سالمندان
بهداشت دهان و دندان
سه‌شنبهآموزش بهداشت
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه