زهرا پرهیزکار (مدرس)

تصویر زهرا پرهیزکار

مدرس در دانشکدهٔ علوم پزشکی

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت
متولد: ۱۳۵۲
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی بهداشت عمومی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۲۷۵ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی، سبزوار، ایران، ۱۳۹۵.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های خانم زهرا پرهیزکار در نیمسال اول ۰۰-۱۳۹۹
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبهآموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
.:: هفته فرد ::.
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه