دکتر مهدی زعفرانیه (مدعو)

تصویر دکتر مهدی زعفرانیه

دکتر مهدی زعفرانیه از سال ۱۳۹۸ تاکنون به مدت سه سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی با مرتبه‌ٔ «دانشیار» و پایهٔ ۱۳ عضو هیئت علمی حکیم سبزواری است و در حال حاضر به‌عنوان مدعو در گروه مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات، در دانشکدهٔ فنی و مهندسی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۸۷ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ ریاضی کاربردی از دانشگاه فردوسی فارغ‌التحصیل شده است.

دانشیار در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

دانش‌آموخته‌ی دکتری ریاضی کاربردی
عضو هیئت علمی حکیم سبزواری
پایه: ۱۳
متولد: ۱۳۵۷
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۰۶ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی ریاضی کاربردی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران، ۱۳۸۷.