سیمین معروف (مدرس)

تصویر سیمین معروف

مدرس در دانشکدهٔ علوم پایه

دانشجوی دکتری زیست‌شناسی - بیوتکنولوژی میکروبی
متولد: ۱۳۶۷
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی زیست‌فنّاوری
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۰۰۰ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی زیست‌شناسی - بیوتکنولوژی میکروبی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته زیست‌فناوری گرایش میکروبی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۹۳.
کارشناسی زیست‌شناسی سلولی مولکولی بیوتکنولوژی، دانشگاه الزهراء (س)، تهران، ایران، ۱۳۸۸.