صادق شکیبایی (مدرس)

تصویر صادق شکیبایی

مدرس در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد روان شناسی کودکان استثنایی
متولد: ۱۳۴۸
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی علوم تربیتی و روان‌شناسی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۷۳ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته روان شناسی کودکان استثنایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، ۱۳۷۷.