مهندس موسی‌الرضا حکم‌آبادی

تصویر مهندس موسی‌الرضا حکم‌آبادی

مهندس موسی‌الرضا حکم‌آبادی از سال ۱۳۸۳ تاکنون به مدت نوزده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۸ در گروه مهندسی کشاورزی، در دانشکدهٔ کشاورزی و دامپزشکی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۸۲ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ مکانیزاسیون کشاورزی از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات فارغ‌التحصیل شده است.

مربی در دانشکدهٔ کشاورزی و دامپزشکی

دانشجوی دکتری مکانیزاسیون کشاورزی
پایه: ۸
متولد: ۱۳۵۱
سابقهٔ تدریس: ۱۹ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی کشاورزی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۵۲ (۰۵۱)
رایانامه: teafhokmabadi@yahoo.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران، ۱۳۸۲.
کارشناسی مهندسی کشاورزی - تولیدات گیاهی - زراعت ، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران، ۱۳۷۵.
عنوان رسالهٔ دکتری: طراحی مدل تلفیقی سنجش وضعیت موجود و توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر و اثربخشی آن در مناطق روستایی خراسان رضوی و تحلیل نقش عوامل اقتصادی و فنی (مطالعه موردی شهرستان جوین ).
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: طراحی و انتخاب سیستم انتقال قدرت بر روی تراکتور داروانا جهت به کارگیری دروگر شانه‌ای (برداشت گندم و یونجه).