مرضیه کیانی (مدرس)

تصویر مرضیه کیانی

مدرس در دانشکدهٔ علوم پزشکی

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد کار درمانی(روان)
متولد: ۱۳۳۹
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی پرستاری
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۲۷۶ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته کار درمانی(روان)، دانشگاه علوم بهزیستی، تهران، ایران، ۱۳۸۰.