مهندس ملیکا صفا (مدرس)

تصویر مهندس ملیکا صفا

مدرس در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد مهندسی معماری
متولد: ۱۳۶۶
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی معماری
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۳۳ (۰۵۱)
رایانامه: melikasafa2015@gmail.com

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی دامغان، دامغان، ایران، ۱۳۹۳.
کارشناسی مهندسی تکنولوژی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی کاشمر، کاشمر، ایران، ۱۳۹۱.