مهندس ملیحه سبزواری (مدرس)

تصویر مهندس ملیحه سبزواری

مدرس در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانشجوی دکتری مهندسی صنایع - تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم
متولد: ۱۳۶۱
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مدیریت و اقتصاد
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۰۰۰ (۰۵۱)
رایانامه: malihe.sabzevari@yahoo.com

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی صنایع - تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی سیستم‌های اقتصادی - اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران، ۱۳۹۰.
کارشناسی ریاضی محض، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران، ۱۳۸۴.