دکتر مجید فلاحی (مدعو)

تصویر دکتر مجید فلاحی

دکتر مجید فلاحی از سال ۱۳۸۹ تاکنون به مدت دوازده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی با مرتبه‌ٔ «استادیار» و پایهٔ ۱ عضو هیئت علمی علوم پزشکی است و در حال حاضر به‌عنوان مدعو در گروه بهداشت حرفه‌ای، در دانشکدهٔ علوم پزشکی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۵ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ مهندسی بهداشت حرفه‌ای از دانشگاه علوم پزشکی ایران فارغ‌التحصیل شده است.

استادیار در دانشکدهٔ علوم پزشکی

دانش‌آموخته‌ی دکتری مهندسی بهداشت حرفه‌ای
عضو هیئت علمی علوم پزشکی
پایه: ۱
متولد: ۱۳۵۸
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی بهداشت حرفه‌ای
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۲۷۵ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشگاه علوم پزشکی ایران، همدان، ایران، ۱۳۹۵.