دکتر مهسا مهتدی (مدرس)

تصویر دکتر مهسا مهتدی

مدرس در دانشکدهٔ کشاورزی و دامپزشکی

دانشجوی دکتری کلینیکال پاتولوژی
متولد: ۱۳۶۹
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی دامپزشکی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۴۷ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی کلینیکال پاتولوژی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
دکترای حرفه‌ای دامپزشکی، دانشگاه شهیدباهنر کرمان، کرمان، ایران، ۱۳۹۵.