سیدمحمود صانعی (مدرس)

تصویر سیدمحمود صانعی

مدرس در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی
متولد: ۱۳۰۷
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی الهیات
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۰۰۰ (۰۵۱)
رایانامه: m.saneei@faculty.iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد پیوسته فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، ۱۳۴۴.
کارشناسی فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، ۱۳۴۱.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: جنگ و صلح در اسلام.