جمال برس‌غنچه (مدرس)

تصویر جمال برس‌غنچه

مدرس در دانشکدهٔ کشاورزی و دامپزشکی

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد انگل‌شناسی دامپزشکی
متولد: ۱۳۶۵
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی دامپزشکی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۴۷ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته انگل‌شناسی دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار، گرمسار، ایران، ۱۳۹۴.
کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، سبزوار، ایران، ۱۳۹۴.