الهام جودی (مدرس)

تصویر الهام  جودی

مدرس در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات
متولد: ۱۳۶۴
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مدیریت و اقتصاد
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۰۰۰ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.