دکتر ابراهیم صالح‌آبادی (مدعو)

تصویر دکتر ابراهیم صالح‌آبادی

دکتر ابراهیم صالح‌آبادی از سال ۱۳۹۵ تاکنون به مدت شش سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی با مرتبه‌ٔ «استادیار» و پایهٔ ۱ عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور سبزوار است و در حال حاضر به‌عنوان مدعو در گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۸۹ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ جامعه‌شناسی از دانشگاه تربیت مدرس فارغ‌التحصیل شده است.

استادیار در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی دکتری جامعه‌شناسی
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور سبزوار
پایه: ۱
متولد: ۱۳۵۵
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی علوم تربیتی و روان‌شناسی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۷۳ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی جامعه‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، ۱۳۸۹.
کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم اجتماعی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، ۱۳۷۹.
کارشناسی علوم اجتماعی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۷۷.