سیدعلی رضوانی

تصویر سیدعلی رضوانی

سیدعلی رضوانی از سال ۱۳۸۲ تاکنون به مدت نوزده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۱۲ در گروه زبان وادبیات فارسی، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۸۱ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد فارغ‌التحصیل شده است.

مربی در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی
پایه: ۱۲
متولد: ۱۳۴۶
سابقهٔ تدریس: ۱۹ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی زبان وادبیات فارسی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۹۹ (۰۵۱)
رایانامه: rezvani [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۸۱.
کارشناسی زبان وادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار، سبزوار، ایران، ۱۳۷۰.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: بررسی گشتاسبنامه دقیقی توسی.