دکتر علی مهری (مدعو)

تصویر دکتر علی مهری

دکتر علی مهری از سال ۱۳۸۷ تاکنون به مدت چهارده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی با مرتبه‌ٔ «مربی» و پایهٔ ۱ عضو هیئت علمی علوم پزشکی است و در حال حاضر به‌عنوان مدعو در گروه پرستاری، در دانشکدهٔ علوم پزشکی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۴ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ آموزش بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی تهران فارغ‌التحصیل شده است.

مربی در دانشکدهٔ علوم پزشکی

دانش‌آموخته‌ی دکتری آموزش بهداشت
عضو هیئت علمی علوم پزشکی
پایه: ۱
متولد: ۱۳۵۷
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی پرستاری
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۲۷۶ (۰۵۱)
رایانامه: hadimehri1386@gmail.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران، ۱۳۹۴.
کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران، ۱۳۸۵.