دکتر ابوالقاسم دادرسی سبزوار (مدعو)

تصویر دکتر ابوالقاسم دادرسی سبزوار

دکتر ابوالقاسم دادرسی سبزوار از سال ۱۳۸۹ تاکنون به مدت سیزده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی با مرتبه‌ٔ «استادیار» و پایهٔ ۲۲ عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی است و در حال حاضر به‌عنوان مدعو در گروه مهندسی کشاورزی، در دانشکدهٔ کشاورزی و دامپزشکی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۴ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ منابع آب از دانشگاه شهید چمران اهواز فارغ‌التحصیل شده است.

استادیار در دانشکدهٔ کشاورزی و دامپزشکی

دانش‌آموخته‌ی دکتری منابع آب
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی
پایه: ۲۲
متولد: ۱۳۴۳
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی کشاورزی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۵۲ (۰۵۱)
رایانامه: dadrasisabzevar@yahoo.com

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی منابع آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران، ۱۳۹۴.
کارشناسی ارشد ناپیوسته منابع آب، دانشگاه هلند، هلند، ۱۳۷۵.
کارشناسی مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران، ۱۳۶۸.