دکتر زهرا موحدی مطلق (مدرس)

تصویر دکتر زهرا موحدی مطلق

مدرس در دانشکدهٔ کشاورزی و دامپزشکی

دانش‌آموخته‌ی دکتری دامپزشکی
متولد: ۱۳۶۹
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی دامپزشکی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۴۷ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

دکترای حرفه‌ای دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران، ۱۳۹۵.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های خانم دکتر زهرا موحدی مطلق در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبهفارماکولوژی کاربردی
.:: عملی ::.
فیزیولوژی دامپزشکی
.:: عملی ::.
فیزیولوژی دامپزشکیویروس شناسی
.:: هفته زوج ::.
قارچ شناسی
.:: هفته فرد ::.
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه