دکتر ولی‌اله ملکوتی‌فر (مدرس)

تصویر دکتر ولی‌اله ملکوتی‌فر

مدرس در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی دکتری فرهنگ و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
متولد: ۱۳۴۱
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی الهیات
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۰۰۰ (۰۵۱)
رایانامه: malakouti19468@yahoo.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی فرهنگ و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران، ۱۳۷۵.
کارشناسی ارشد ناپیوسته فرهنگـ و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۶۷.
کارشناسی فرهنگـ و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، ۱۳۶۹.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر ولی‌اله ملکوتی‌فر در نیمسال سوم ۹۸-۱۳۹۷
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰
شنبهاخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)
اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)
اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)
یکشنبهاخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)
اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)
اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)
دوشنبهاخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)
اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)
اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه