دکتر وحید سخنوران (مدرس)

تصویر دکتر وحید سخنوران

مدرس در دانشکدهٔ علوم پایه

دانشجوی دکتری شیمی فیزیک
متولد: ۱۳۶۱
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی شیمی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۰۰۰ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی شیمی فیزیک، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی فیزیک، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران، ۱۳۸۹.
کارشناسی شیمی محض، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران، ۱۳۸۵.