دکتر وحید سخنوران (مدرس)

تصویر دکتر وحید سخنوران

مدرس در دانشکدهٔ علوم پایه

دانشجوی دکتری شیمی فیزیک
متولد: ۱۳۶۱
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی شیمی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۰۰۰ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی شیمی فیزیک، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی فیزیک، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران، ۱۳۸۹.
کارشناسی شیمی محض، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران، ۱۳۸۵.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر وحید سخنوران در نیمسال دوم ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبهآزمایشگاه شیمی فیزیک ۱
.:: عملی ::.
آزمایشگاه شیمی فیزیک ۱
.:: عملی ::.
آزمایشگاه شیمی فیزیک ۱
.:: عملی ::.
آزمایشگاه شیمی فیزیک ۱
.:: عملی ::.
شیمی فیزیک ۲
.:: هفته زوج ::.
شیمی فیزیک ۱
.:: هفته فرد ::.
شیمی فیزیک ۲
سه‌شنبهشیمی فیزیک ۱
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه