سیمین معروف (مدرس)

تصویر سیمین معروف

مدرس در دانشکدهٔ علوم پایه

دانشجوی دکتری زیست‌شناسی - بیوتکنولوژی میکروبی
متولد: ۱۳۶۷
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی زیست‌فنّاوری
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۰۰۰ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی زیست‌شناسی - بیوتکنولوژی میکروبی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته زیست‌فناوری گرایش میکروبی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۹۳.
کارشناسی زیست‌شناسی سلولی مولکولی بیوتکنولوژی، دانشگاه الزهراء (س)، تهران، ایران، ۱۳۸۸.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های خانم سیمین معروف در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهژنتیک انسانیمبانی مهندسی ژنتیک
.:: هفته زوج ::.
مبانی مهندسی ژنتیکژنتیک انسانی
.:: هفته فرد ::.
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه