دکتر سیدرضا کامل طباخ فریضنی (مدعو)

تصویر دکتر سیدرضا کامل طباخ فریضنی

استادیار در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

دانش‌آموخته‌ی دکتری مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه‌های کامپیوتری
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
پایه: ۷
متولد: ۱۳۵۵
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۰۶ (۰۵۱)
رایانامه: rezakamel@yahoo.com

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه‌های کامپیوتری، دانشگاه پوترای مالزی، سردانگ، مالزی، ۱۳۹۰.
کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، مشهد، ایران، ۱۳۸۰.
کارشناسی مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۷۸.
عنوان رسالهٔ دکتری: Design and Development of Dynamic Queue Storage and Floating IP Packet Active Measurement in IP Network.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: طراحی و پیاده سازی سایتهای اطلاع رسانی خاص منظوره.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر سیدرضا کامل طباخ فریضنی در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبهشبکه های کامپیوتری سرعت بالا
.:: هفته زوج ::.
شبکه های کامپیوتری سرعت بالا
.:: هفته زوج ::.
جمعهمباحث پیشرفته در ارزیابی کارایی شبکه های کامپیوتری
.:: هفته زوج ::.
مباحث پیشرفته در ارزیابی کارایی شبکه های کامپیوتری
.:: هفته زوج ::.
روش تحقیق، مقاله و رساله‌نویسی پیشرفته
.:: هفته زوج ::.
روش تحقیق، مقاله و رساله‌نویسی پیشرفته
.:: هفته زوج ::.
زبان تخصصی پیشرفته
.:: هفته زوج ::.
زبان تخصصی پیشرفته
.:: هفته زوج ::.