دکتر سکینه محبی‌امین (مدعو)

تصویر دکتر سکینه محبی‌امین

استادیار در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی دکتری علوم تربیتی - برنامه‌ریزی آموزشی
عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزوار
پایه: ۳
متولد: ۱۳۶۳
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی علوم تربیتی و روان‌شناسی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۷۳ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی علوم تربیتی - برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران، ۱۳۹۲.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های خانم دکتر سکینه محبی‌امین در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبهنظریه و کاربردنگرش سیستمی در برنامه ریزی آموزشی و درسی
پنجشنبه
جمعه