رضا خشک‌دامن (مدرس)

تصویر رضا خشک‌دامن

مدرس در دانشکدهٔ علوم پزشکی

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای
متولد: ۱۳۵۶
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی بهداشت
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۲۷۵ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشگاه یزد، یزد، ایران، ۱۳۹۵.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای رضا خشک‌دامن در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبهبهداشت حرفه‌ای
.:: هفته زوج ::.
آشنایی باصنایع وشناخت فنون صنعتی
.:: هفته فرد ::.
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه