رضا حیدری

تصویر رضا حیدری

مربی در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد حسابداری
پایه: ۱
متولد: ۱۳۵۶
سابقهٔ تدریس: ۱۲ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی حسابداری
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۶۸ (۰۵۱)
رایانامه: rh84517@yahoo.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران، ۱۳۸۴.
کارشناسی حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار، سبزوار، ایران، ۱۳۷۹.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: بررسی میزان تاثیر حسابرسی ضمنی بر مدت زمان و حجم حسابرسی نهایی شرکت‌های نهایی شرکت‌های رسیدگی‌شده توسط سازمان حسابرسی طی سال‌های ۷۵ تا ۸۰.