دکتر ریحانه صباغ‌زاده (مدعو)

تصویر دکتر ریحانه صباغ‌زاده

دکتر ریحانه صباغ‌زاده از سال ۱۳۹۵ تاکنون به مدت یک سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی با مرتبه‌ٔ «استادیار» و پایهٔ ۱ عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری است و در حال حاضر به‌عنوان مدعو در گروه زیست‌فنّاوری، در دانشکدهٔ علوم پایه مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۸۸ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ بیوشیمی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات فارغ‌التحصیل شده است.

استادیار در دانشکدهٔ علوم پایه

دانش‌آموخته‌ی دکتری بیوشیمی
عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
پایه: ۱
متولد: ۱۳۵۴
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی زیست‌فنّاوری
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۰۰۰ (۰۵۱)
رایانامه: r.sabbaghzadeh@hsu.ac.ir

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی بیوشیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران، ۱۳۸۸.
کارشناسی ارشد ناپیوسته بیوشیمی عمومی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران، ۱۳۷۹.
کارشناسی زیست‌شناسی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران، ۱۳۷۶.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های خانم دکتر ریحانه صباغ‌زاده در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبهزیست فناوری پروتئین
جمعه