دکتر رسول زیدآبادی (مدعو)

تصویر دکتر رسول زیدآبادی

استادیار در دانشکدهٔ علوم پایه

دانش‌آموخته‌ی دکتری تربیت‌بدنی و علوم ورزشی - رشد، تکامل و یادگیری حرکتی
عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
پایه: ۳
متولد: ۱۳۶۲
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی تربیت بدنی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۰۰۰ (۰۵۱)
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی - رشد، تکامل و یادگیری حرکتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، ۱۳۹۲.
کارشناسی ارشد ناپیوسته تربیت‌بدنی - علوم ورزشی، رفتار حرکتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، ۱۳۸۷.
کارشناسی تربیت‌بدنی ، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران، ۱۳۸۴.