دکتر ارینب ابتدایی (مدرس)

تصویر دکتر ارینب ابتدایی

مدرس در دانشکدهٔ کشاورزی و دامپزشکی

دانش‌آموخته‌ی دکتری دام‍پزشکی
متولد: ۱۳۶۷
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی دامپزشکی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۴۷ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

دکترای حرفه‌ای دام‍پزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۹۱.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های خانم دکتر ارینب ابتدایی در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبهکارآموزی آناتومی وبافت شناسی
.:: عملی ::.
کارآموزی آناتومی وبافت شناسی
.:: عملی ::.
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه