دکتر نسرین ملانیا (مدعو)

تصویر دکتر نسرین ملانیا

استادیار در دانشکدهٔ علوم پایه

دانش‌آموخته‌ی دکتری بیوشیمی عمومی
عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
پایه: ۵
متولد: ۱۳۵۸
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی زیست‌فنّاوری
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۰۰۰ (۰۵۱)
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی بیوشیمی عمومی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، ۱۳۹۰.
کارشناسی ارشد ناپیوسته بیوشیمی عمومی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، ۱۳۸۵.
کارشناسی زیست‌شناسی - بیوفیزیک، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران، ۱۳۸۱.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های خانم دکتر نسرین ملانیا در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبهایمنی شناسی پیشرفتهاومیکسآنزیم شناسی
پنجشنبه
جمعه