موسی‌الرضا پرویزی (مدرس)

تصویر موسی‌الرضا پرویزی

مدرس در دانشکدهٔ علوم پزشکی

دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی
متولد: ۱۳۴۲
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی پرستاری
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۲۷۶ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ساری، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی ساری، ساری، ایران، ۱۳۷۷.
کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۶۶.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای موسی‌الرضا پرویزی در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبهمصون سازی فعال و انفعالی
.:: هفته زوج ::.
روانشناسی عمومی و بهداشت روانی
دوشنبهبهداشت دانش‌آموزان و مدارس
.:: هفته زوج ::.
بهداشت دانش‌آموزان و مدارسمدیریت ونظارت ذرمراکزبهداشتی
سه‌شنبهکمکهای اولیه
.:: هفته زوج ::.
اصول وکلیات خدمات بهداشتی
.:: هفته فرد ::.
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه