موسی‌الرضا پرویزی (مدرس)

تصویر موسی‌الرضا پرویزی

مدرس در دانشکدهٔ علوم پزشکی

دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی
متولد: ۱۳۴۲
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی بهداشت
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۲۷۵ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ساری، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی ساری، ساری، ایران، ۱۳۷۷.
کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۶۶.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای موسی‌الرضا پرویزی در نیمسال دوم ۹۸-۱۳۹۷
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰
شنبهروانشناسی عمومی و بهداشت روانیروانشناسی عمومی و بهداشت روانی
یکشنبهاصول بهداشت و کمک‌های اولیهبهداشت دانش‌آموزان و مدارسمدیریت ونظارت درمراکزبهداشتی
دوشنبهکمک‌های اولیه
.:: عملی - هفته زوج ::.
کمک‌های اولیه
.:: عملی - هفته فرد ::.
برنامه‌ی ملی مبارزه با بیماری‌ها
.:: هفته زوج ::.
اصول وکلیات خدمات و بهداشتی
.:: هفته فرد ::.
بهداشت دهان و دندان
.:: هفته زوج ::.
کمک‌های اولیه
.:: هفته فرد ::.
سه‌شنبهبهداشت دانش‌آموزان و مدارس
.:: عملی - هفته زوج ::.
بهداشت دانش‌آموزان و مدارس
.:: عملی - هفته فرد ::.
بهداشت دهان و دندان
.:: عملی - هفته زوج ::.
چهارشنبهاصول بهداشت و کمک‌های اولیه
پنجشنبه
جمعه