موسی‌الرضا پرویزی (مدرس)

تصویر موسی‌الرضا پرویزی

مدرس در دانشکدهٔ علوم پزشکی

دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی
متولد: ۱۳۴۲
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی بهداشت
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۲۷۵ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ساری، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی ساری، ساری، ایران، ۱۳۷۷.
کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۶۶.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای موسی‌الرضا پرویزی در نیمسال دوم ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰
شنبهبرنامه‌ی ملی مبارزه با بیماری‌ها
.:: هفته زوج ::.
کمک‌های اولیه
.:: هفته فرد ::.
یکشنبهروانشناسی عمومی و بهداشت روانی
دوشنبهبهداشت دهان و دنداناصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی-درمانی
سه‌شنبهمدیریت ونظارت درمراکزبهداشتیاصول وکلیات خدمات و بهداشتی
.:: هفته فرد ::.
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه