موسی‌الرضا پرویزی (مدرس)

تصویر موسی‌الرضا پرویزی

مدرس در دانشکدهٔ علوم پزشکی

دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی
متولد: ۱۳۴۲
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی بهداشت
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۲۷۵ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ساری، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی ساری، ساری، ایران، ۱۳۷۷.
کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۶۶.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای موسی‌الرضا پرویزی در نیمسال اول ۹۸-۱۳۹۷
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهاصول بهداشت و کمک‌های اولیهاصول مدیریت خدمات پرستاری
یکشنبهکمک‌های اولیه
.:: هفته زوج ::.
اصول وکلیات خدمات بهداشتی
.:: هفته فرد ::.
روانشناسی عمومی و بهداشت روانی
دوشنبهبهداشت دانش‌آموزان و مدارسمصون سازی فعال و انفعالی
.:: هفته زوج ::.
مصون‌سازی فعال وانفعالی
.:: هفته فرد ::.
سه‌شنبهکمکهای اولیه
.:: هفته زوج ::.
اصول مدیریت خدمات بهداشتی
.:: هفته فرد ::.
مدیریت ونظارت ذرمراکزبهداشتی
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه