مهندس موسی‌الرضا حکم‌آبادی

تصویر مهندس موسی‌الرضا حکم‌آبادی

مربی در دانشکدهٔ کشاورزی و دامپزشکی

دانشجوی دکتری مکانیزاسیون کشاورزی
پایه: ۸
متولد: ۱۳۵۱
سابقهٔ تدریس: ۱۳ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی کشاورزی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۵۲ (۰۵۱)
رایانامه: teafhokmabadi@yahoo.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران، ۱۳۸۲.
کارشناسی مهندسی کشاورزی - تولیدات گیاهی - زراعت ، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران، ۱۳۷۵.
عنوان رسالهٔ دکتری: طراحی مدل تلفیقی سنجش وضعیت موجود و توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر و اثربخشی آن در مناطق روستایی خراسان رضوی و تحلیل نقش عوامل اقتصادی و فنی (مطالعه موردی شهرستان جوین ).
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: طراحی و انتخاب سیستم انتقال قدرت بر روی تراکتور داروانا جهت به کارگیری دروگر شانه‌ای (برداشت گندم و یونجه).
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای مهندس موسی‌الرضا حکم‌آبادی در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبهتکنولوژی بذر
.:: عملی ::.
چهارشنبهتکنولوژی بذر
.:: عملی ::.
طرح ازمایشات کشاورزی۱
.:: عملی ::.
طرح ازمایشات کشاورزی۱تکنولوژی بذر
.:: هفته زوج ::.
تکنولوژی بذر
.:: هفته فرد ::.
پنجشنبه
جمعه