دکتر مرتضی محمدی

تصویر دکتر مرتضی محمدی

استادیار در دانشکدهٔ علوم انسانی

مدیر گروه

دانش‌آموخته‌ی دکتری علوم اقتصادی ـ اقتصاد پول و بانکداری
پایه: ۹
متولد: ۱۳۵۸
سابقهٔ تدریس: ۱۲ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مدیریت و اقتصاد
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۳۱۵ (۰۵۱)
رایانامه: morteza.mohammadi [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی علوم اقتصادی ـ اقتصاد پول و بانکداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران، ۱۳۸۹.
کارشناسی ارشد ناپیوسته اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران، ۱۳۸۴.
کارشناسی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۸۰.
عنوان رسالهٔ دکتری: آزمون اعتبار رهیافت پولی نرخ ارز و تراز پرداخت ها در اقتصاد ایران.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: هدف گذاری تورم و امکان سنجی اجرای آن در اقتصاد ایران.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر مرتضی محمدی در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبهآمار کاربردی پیشرفته
سه‌شنبهمدیریت مالی و اقتصاد مدیریت
.:: هفته فرد ::.
مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت
.:: هفته فرد ::.
مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت
چهارشنبهاقتصادسنجی
.:: هفته زوج ::.
آمار کاربردی پیشرفته
.:: هفته زوج ::.
آمار کاربردی پیشرفته
.:: هفته زوج ::.
پنجشنبهموضاعات انتخابی در اقتصاد اسلام
.:: هفته زوج ::.
موضاعات انتخابی در اقتصاد اسلام
.:: هفته زوج ::.
موضاعات انتخابی در اقتصاد اسلام
.:: هفته زوج ::.
اقتصادسنجی
.:: هفته زوج ::.
اقتصادسنجی
.:: هفته زوج ::.
جمعهاقتصاد کلان
.:: هفته زوج ::.
اقتصاد کلان
.:: هفته زوج ::.
اقتصاد کلان
.:: هفته زوج ::.
بازاریابی
.:: هفته فرد ::.
اقتصاد کلان
.:: هفته زوج ::.
بازاریابی
.:: هفته فرد ::.