محسن تسلیخ (مدرس)

تصویر محسن تسلیخ

مدرس در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی
متولد: ۱۳۶۳
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی حقوق
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۸۸ (۰۵۱)
رایانامه: mohsen.taslikh@gmail.com

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای محسن تسلیخ در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبهخانواده در قرآن وسنتمبانی حقوق خانواده در اسلام وغربمسائل حقوق خانواده در اسلام و غرب
جمعه