دکتر محمدرضا شهرستانی

تصویر دکتر محمدرضا شهرستانی

استادیار در دانشکدهٔ علوم پزشکی

دانش‌آموخته‌ی دکتری پزشکی - تخصص بیمارهای داخلی
پایه: ۱۳
متولد: ۱۳۴۱
سابقهٔ تدریس: ۱۷ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی پرستاری
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۲۷۶ (۰۵۱)
رایانامه: reza.shahrestani@gmx.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی پزشکی - تخصص بیمارهای داخلی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران، ۱۳۶۸.
دکترای حرفه‌ای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران، ۱۳۶۸.
عنوان رسالهٔ دکتری: بررسی آمار آمبولی ریه در بیمارستان حضرت رسول اکرم تهران.
عنوان رسالهٔ دکتری: امبولی ریه.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر محمدرضا شهرستانی در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهژنتیک وایمنولوژیداروشناسی(فارماکولوژی)
یکشنبهپرستاری بزرگسالان/سالمندان(۱)پرستاری بزرگسالان/سالمندان(۳)
دوشنبهپرستاری بزرگسالان/سالمندان(۳)داروشناسی(فارماکولوژی)ژنتیک وایمنولوژی
سه‌شنبهکلیات پزشکی و بهداشتفارماکولوژی
.:: هفته زوج ::.
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه