دکتر محمدکاظم علمی سولا (مدعو)

تصویر دکتر محمدکاظم علمی سولا

دکتر محمدکاظم علمی سولا از سال ۱۳۹۵ تاکنون به مدت چهار سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی با مرتبه‌ٔ «دانشیار» و پایهٔ ۲۷ عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد است و در حال حاضر به‌عنوان مدعو در گروه الهیات، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۷۶ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ فلسفه از دانشگاه پونا (هندوستان) فارغ‌التحصیل شده است.

دانشیار در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی دکتری فلسفه
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
پایه: ۲۷
متولد: ۱۳۳۸
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی الهیات
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۰۰۰ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی فلسفه، دانشگاه پونا، پونا، هندوستان، ۱۳۷۶.
کارشناسی ارشد ناپیوسته فلسفه، دانشگاه پونا، پونا، هندوستان، ۱۳۷۱.
کارشناسی فلسفه، دانشگاه تهران، تهران، ایران، ۱۳۶۷.