محمدحسین سردارآبادی (مدرس)

تصویر محمدحسین سردارآبادی

مدرس در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

دانشجوی دکتری زمین‌شناسی
متولد: ۱۳۲۸
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی معماری
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۳۳ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی زمین‌شناسی، دانشگاه دانشکاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران، ۱۳۷۴.
کارشناسی زمین‌شناسی، دانشگاه جندی شاپور، اهواز، ایران، ۱۳۵۴.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای محمدحسین سردارآبادی در نیمسال دوم ۹۸-۱۳۹۷
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبهمکانیک خاک
.:: هفته زوج ::.
مکانیک خاک
سه‌شنبهزمین شناسی مهندسی
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه