مهندس محمد طاهری نامقی

تصویر مهندس محمد طاهری نامقی

مربی در دانشکدهٔ علوم پزشکی

دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
پایه: ۱۸
متولد: ۱۳۴۴
سابقهٔ تدریس: ۲۱ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی بهداشت
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۲۷۵ (۰۵۱)
رایانامه: mtaheri [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته بهداشت - آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران، ۱۳۷۵.
کارشناسی بهداشت - آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران، ۱۳۷۰.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: بررسی میزان صدا و اثرات ذهنی و روانی آن بر روی اپراتورهای مخابرات تهران.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای مهندس محمد طاهری نامقی در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبه
یکشنبهبیماریهای شغلیمهندسی فاکتورهای انسانی (۱)
دوشنبهایمنی در محیط کار (۳)روشنایی درمحیط کار
.:: هفته زوج ::.
کلیات ایمنی و بهداشت حرفه ای
سه‌شنبهحفاظت و ایمنی و استاندارهای عمومی بیمارستانی
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه