دکتر محمد برغمدی

تصویر دکتر محمد برغمدی

استادیار در دانشکدهٔ علوم پایه

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و مدیر گروه

دانش‌آموخته‌ی دکتری شیمی آلی - پلیمر
پایه: ۱۲
متولد: ۱۳۵۵
سابقهٔ تدریس: ۱۳ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی شیمی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۰۰۰ (۰۵۱)
رایانامه: m.barghamadi [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی شیمی آلی - پلیمر، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران، ۱۳۸۷.
کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی - شیمی پلیمر، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران، ۱۳۸۱.
کارشناسی شیمی - محض، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۷۸.
عنوان رسالهٔ دکتری: مطالعه سینتیک پخت رزین اپوکسی با استفاده از دی‌آمین‌های آروماتیک و سنتز پلی‌آمیدها و پلی‌ایمیدهای محلول و مقاوم حرارتی بر پایه ۹و ۹-دی-‌اکتیل‌فلورن.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: مطالعه سینتیک پخت رزین اپوکسی توسط دی‌آمین‌های آروماتیک با بهره‌گیری از تکنیک ایزوترمال DSC و مطالعه خواص رزین پخت‌شده.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های آقای دکتر محمد برغمدی در نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهشیمی آلی ۱
یکشنبهشیمی دارویی ۱شیمی آلی ۱
.:: هفته فرد ::.
دوشنبهبیوشیمی پیشرفته
سه‌شنبه
چهارشنبهشیمی دارویی ۲
.:: هفته فرد ::.
شیمی دارویی ۲
پنجشنبهاصول بیوشیمی
.:: هفته فرد ::.
اصول بیوشیمی
جمعه