مرضیه کیانی (مدرس)

تصویر مرضیه کیانی

مدرس در دانشکدهٔ علوم پزشکی

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد کار درمانی(روان)
متولد: ۱۳۳۹
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی پرستاری
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۲۷۶ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته کار درمانی(روان)، دانشگاه علوم بهزیستی، تهران، ایران، ۱۳۸۰.
برنامه‌ی هفتگی کلاس‌های خانم مرضیه کیانی در نیمسال اول ۹۸-۱۳۹۷
 ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شنبهاصول و افزارهای توان بخشی
.:: هفته زوج ::.
اصول و افزارهای توان بخشی
یکشنبهتوانبخشی کودکان با نیاز ویژه
دوشنبهکارگاه آموزشی و آشنایی با مراکز بهداشتی و درمانیاصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی-درمانی
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه