دکتر مریم شاه‌پسند

تصویر دکتر مریم شاه‌پسند

دکتر مریم شاه‌پسند از سال ۱۳۹۰ تاکنون به مدت نه سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «استادیار» و با پایهٔ ۱ در گروه مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات، در دانشکدهٔ فنی و مهندسی مشغول فعالیت است. ایشان در سال در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ مهندسی فناوری اطلاعات از دانشگاه مالزی (مالزی) فارغ‌التحصیل شده است.

استادیار در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

دانش‌آموخته‌ی دکتری مهندسی فناوری اطلاعات
پایه: ۱
متولد: ۱۳۶۰
سابقهٔ تدریس: ۹ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۰۶ (۰۵۱)
رایانامه: m.shahpasand@gmail.com

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه مالزی، مالزی.
کارشناسی ارشد ناپیوسته کامپیوتر نرم افزار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۸۷.